9021 Győr, Szent István út 7. +36 96 529480 jedlik@jedlik.eu OM azonosító: 203037/003

Az oktatási miniszter látogatása az iskolában

A látogatásra alkalmat az iskola történetében mérföldkőnek is nevezhető esemény adott:

a világbanki pályázattal nyert 63 mFt értékű informatikai eszköz ünnepélyes átadása és üzembehelyezése.

A megjelenteket Nagy Péter igazgató köszöntötte, hangsúlyozva az esemény jelentőségét. A résztvevők két program szerint - Jedlik CD és Pápai Flórián "Jedlikes életérzés" című videofilmje alapján betekinthettek az iskola történetébe és életébe.

p1

Ezt követően Nagy Péter igazgató köszöntötte Pokorni Zoltán oktatási minisztert. Áttekintette a 10 éve folyó világbanki fejlesztéseket, programokat.

Megköszönte miniszter úrnak a pályázatok támogatását. Nemcsak az iskola fejlődött általuk sokat, hanem az oktatói kar is megújult. A pályázatok révén vált lehetővé, hogy az iskola a munkapiac igényeinek megfelelő képzést tud folytatni, konvertálható tudást ad diákjainknak.

Tanulóink mindegyike 3 szakképesítéssel kerül ki az iskolából, de az elmúlt tanévben két olyan tanuló is

volt, aki 9 képesítést szerzett. Örömét fejezte ki, hogy a Széchenyi István Főiskolával együtt a következő tanévben beindulhat az akkreditált szakképzés.

Ezt követően Pokorni Zoltán oktatási miniszter köszöntötte az iskolát, külön köszöntötte azoknak a vállalatoknak a képviselőit, amelyek támogatják a szakképzést.

p2

Beszéde áttekintette a szakképzés helyzetét, fejlesztésének feladatait:

"A mai ünnepélyes alkalom egy fontos állomása a Jedlik Ányos Középiskola fejlődésének, a korszerű számítástechnikai tanterem használatba vételével. E tanterem része annak a 63 mFt-os támogatásból megvalósított fejlesztésnek, melyből az iskola az elmúlt két évben részesült. A jelentős összegből eddig 93 db számítógépet, 3 db szervert, korszerű perifériákat állítottak az oktatás szolgálatába, és még további támogatás is fog érkezni 2001-ben és 2002-ben. Ezzel az iskola fejlesztésére összesen körülbelül 100 mFt fordítódik.

Fontos kiemelni, hogy az iskola nem ajándékként kapta ezt a jelentős támogatást, hanem kemény versenyben, pályázat útján nyerte el. A sikerhez gratulálok az iskola tanárainak és vezetőinek, tudom, hogy milyen nagy munka van egy ilyen sikeres pályázat mögött.

Az iskola eddigi eredményei azt mutatják, hogy jó kezekbe kerülnek a korszerű eszközök, és hatékonyan szolgálják a szakképzést. Ezzel gazdagodik a város, a régió és az ország is.

A fejlesztés a nyugat-dunántúli régió számára azért nagy jelentőségű, mert éppen a környéken és a városban legkeresettebb szakmákban, az elektronika, gépipar, informatika, pénzügy területén nyújthat az iskola korszerűbb képzést az új eszközök és szaktudás használatával.

A Győrben megvalósított fejlesztéshez hasonló eredményekkel büszkélkedhet az országban az a száznál több szakközépiskola, amelyek az "Ifjúsági szakképzés korszerűsítése" című programban részt vesznek. Engedjék meg, hogy a fejlesztés itteni eredményeinek méltatása mellett e programról is szóljak néhány szót.

Az 1998-2002. évi szakképzési program:

Általános jellemzés:

Ez a program szervesen illeszkedik a kormány humán erőforrás fejlesztési koncepciójába, melyet az Oktatási Minisztérium valósít meg. A támogatás célja az, hogy Magyarország magasan képzett munkaerejével teremtse meg az ország versenyképességét és a gazdasági növekedés feltételeit.

E koncepció egyenrangúan kezeli a közoktatást, szakképzést és felsőoktatást. Minden területnek megvannak a maga specifikus céljai, úgy érezzük, hogy a szakképzést az általunk, ebben a kormányzati ciklusban megvalósuló fejlesztés segíti a leghatékonyabban.

Az "Ifjúsági szakképzés korszerűsítése" című programnak két komponense van, az első a szakképzések korszerűsítését, a másik a szakképző iskolákban a képzés feltételeinek jobbítását célozza meg.

Az "A" komponens a tankötelezettségüket teljesített, vagy érettségizett fiatalok munkaerőpiacra történő belépését segíti azáltal, hogy olyan képzési programok kifejlesztését és megvalósulását támogatja, amelyek a munkaerőpiacon keresett szakképesítésekhez juttatják a résztvevő fiatalokat. Ezáltal megkönnyíti az iskolából a munka világába történő átmenetet, korszerű ismeretekhez juttatja a végzetteket, csökkenti a pályakezdő munkanélküliséget.

A "B" komponens az un. "világbanki modell" szerint képző szakközépiskolákban a 13 szakmacsoport oktatásához szükséges szakmai és infrastrukturális hátteret teremti meg. E komponens támogatja a szakközépiskolákban a szakmai orientációs tárgyak jobb elsajátítását, a korszerű eszközök megismerését.

Mindkét komponensnek három fő eleme van, tartalmaznak tanár továbbképzést, általános számítástechnikai fejlesztést, valamint szakmaspecifikus eszközbeszerzést.

A fejlesztés főbb adatai:

Az 1998-2002 közötti időszakban összesen 10,5 milliárd Ft-ot fordít a Kormány a szakképzés korszerűsítésére, ebből eddig 4 milliárd Ft értékű támogatást használtak fel a szakképző iskolák, a fennmaradó összegnek a fele már 2001-ben realizálódik, a többi a program 2002. június 30-i zárásáig kerül az iskolákhoz.

 • Az "A" komponensben megvalósított tananyagfejlesztés eredményeként megújul 105 szakképesítés tartalma, ezek mindegyike a korszerű gyártás és a magas szintű szolgáltatások területére esik.
 • A "B" komponens megvalósítása során 133 szakképző iskolába kerül olyan korszerű technika, amely a jelenleg futó tantervek szerinti 13 szakmacsoport oktatását támogatja. Tavaly december közepére elkészültek azok az eszközlisták, melyek már a megújított kerettantervek igényeit is figyelembe veszik. Ezekből az ajánlatokból választhatják ki az iskolák a nekik szükséges eszközöket, felszereléseket az idei év elejétől.
  Igen jelentős a támogatásból megvalósított számítástechnikai fejlesztés is.
 • Az "A" komponens keretében eddig 2200 darab munkaállomás, 65 szerver, különféle nyomtatók, szkennerek és egyéb perifériák kerültek az iskolákba, Az eszközök értéke 1,5 mrd Ft.
 • A "B" komponensből 800 mFt értékű eszköz jutott el a tanulókhoz, és folyamatban van egy újabb 1,2 mrd Ft értékű tender bírálata az "e-learning" - számítógéppel segített tanulás - céljait szolgáló tantermek felszerelésére.
 • A kedvezményezett iskolák mindegyike be van kötve az Irisz-Sulinet hálózatba, így az újonnan telepített számítógépek még több tanulónak és tanáraiknak teszik lehetővé a világhálóra való kapcsolódást, és a tartalom szolgáltatások igénybevételét.

A következő években mindkét komponens keretében olyan korszerű laboratóriumi berendezések, szemléltető eszközök vásárlására kerül sor, melyek közvetlenül a szakma specifikus oktatáshoz kapcsolódnak. Ezek az eszközök már a 21. század technikáját képviselik, tehát használatuk elsajátítása biztos munkahelyet ígér a végzősöknek.

Nyilván ilyen nagy értékű eszközök használata csak akkor lehet eredményes, ha a képzésben részt vevő tanárok felkészítése a fejlesztéssel párhuzamosan megvalósul. Ezért a program jelentős összeget, közel 1,7 mrd Ft-ot fordít a képzők képzésére.

 • Az "A" komponensben kb. 300 tanár és iskolai vezető 1-2 hetes külföldi tanulmányútjára, valamint hazai továbbképzésére került sor. Ezek folyamán az oktatók elsajátították a korszerű tananyag fejlesztési és oktatási módszereket, valamint a modern intézményvezetési ismereteket.
 • A "B" komponens elsősorban a kommunikáció, nyelvi továbbképzés, menedzserismeretek területén nyújtott hasznos ismereteket az oda bekapcsolódó tanároknak.

A program kapcsolódása a szakképzés általános fejlesztéséhez

A jelenleg átadásra kerülő számítástechnikai eszközök, valamint az egész program fő fejlesztési iránya összhangban van az ország informatikai fejlesztési koncepciójával.

 • Az informatikai képzés kibővítésének célja az, hogy az egyes képzési szinteken elsajátítandó informatikai ismeretek és készségek a munkaerőpiac igényeihez illeszkedve kerüljenek meghatározásra.
 • További cél, hogy a jelenleg a munkaerőpiacon informatikai szaktudással rendelkező szakemberek tudását felfrissítse, lehetővé tegyük számukra a magas hozzáadott értéket előállító munkahelyek betöltését.
 • Alapvető feladat, hogy a hagyományos informatikus és távközlési szakmákon túl (programozó, rendszerszervező, rendszergazda, stb.) szélesedjen az informatika és valamilyen más szakterületen is jártas szakemberek köre, vagyis minden közép- és felsőfokú végzettséget szerző szakember rendelkezzen a szakterületéhez szükséges informatikai ismeretekkel és készségekkel.
 • Az informatikai program fő elemei: az informatikai szakképzettséget adó képzési helyek bővítése, a nem informatikai szakképzettséget adó képzéseken belül az informatikaoktatás megjelenítése, a már aktív munkavállalói kör informatikai képzése, az informatikai képzés korszerűsítése és folyamatos fejlesztése
 • E program megvalósításában a szakképzésfejlesztési program nagy segítséget nyújt az iskoláknak, és ezzel a Jedlik Ányos Középiskola a látottak alapján élni is tud.

A szakképzés fejlesztési programra visszatérve a program befejező fázisának fontos eleme, hogy az eszköz választék kialakításában már figyelembe veszi a közoktatásban általánosan bevezetett, és a szakképzés igényeihez is illesztett új kerettantervek szempontjait. Mivel e kérdésben a szakközépiskolákban még sok a kérdés, kétely, engedjék meg, hogy erről a folyamatról pár mondatot itt is szóljak:

 • Az új kerettanterv folytatja azt a szakképzési reformot, amely az 1990-es évek elején indult el, és amelynek célja a szakközépiskola első négy évében az általános felkészítés erősítése, valamint a szakmai képzés befejező fázisának áthelyezése az érettségi utáni évekre.
 • Ez a koncepció megfelel a gazdaság azon elvárásainak, hogy széles látókörű, erős alapokkal rendelkező olyan fiatalok kerüljenek ki az iskolából, akik képesek az élethosszig tartó tanulás során újabb és újabb ismeretek elsajátítására, vagy a felsőoktatásba való belépésre is.
 • Mindezen szempontok indítottak a kerettantervek kisebb mértékű módosítására a szakképzésben is, remélem, a gazdaság visszajelzései és a tanulók jövőbeni életútja megerősítik elgondolásaink helyességét. E változások lényege az, hogy az első 2 évben heti 5 órát fordíthatnak az iskolák szakmai orientációra, a 3-4. évben pedig 8 órában folyik szakmacsoportos alapozás. Ezek a tantárgyak megismertetik a tanulókat jövőbeli szakmájuk alapjaival, és a beszámítás lehetősége is adott, ha az alapozáshoz hasonló szakirányban tanulnak tovább a szakképzésben.
 • Emellett az általános képzésben való egyenértékűségre is törekedtünk a kerettantervek kialakításánál, az érettségi tárgyak esetében a gimnáziumi és szakközépiskolai követelmények azonos szintűek.
 • Az új kerettanterv eredményeként a szakközépiskolákban végzettek előtt több lehetőség van tanulmányaik folytatására, mint eddig, ugyanis a jobb általános képzésre támaszkodva tágabb körből választhatnak egyetemi-főiskolai képzést, mehetnek akkreditált felsőfokú szakképzési programra, vagy OKJ képesítést szerezhetnek.

A szakközépiskolák átalakuló szerepét jelzi az is, hogy a fejlesztések eredményeit az intézmények nem csupán a program két fő területén, a 4 éves szakközépiskolai oktatásban és a szakképzésben, hanem az egyetemekkel és főiskolákkal együttműködve az akkreditált felsőfokú szakképzésben is használhatják. Az itt futó képzésekben mérnök asszisztensi, pénzügyi, jogi, gazdasági ügyintézői, agrár és egészségügyi szakképesítéseket lehet szerezni.

 • Ezek az új képzési programok csupán néhány éve indultak, de választékuk és a résztvevők száma azóta örvendetesen bővül, 2000-ben már közel ötezer érettségizett fiatal kezdte meg tanulmányait, és 2001 szeptemberében az új elsőévesekkel együtt már tízezer fölé fog emelkedni a 2 éves képzésben részt vevők száma. A tanulók fele a szakközépiskolákban, másik fele az egyetemeken és főiskolákon folytatja tanulmányait.
 • A Kormány esélyteremtő politikájának részeként az Oktatási Minisztérium fokozottan támogatja azon iskolák bekapcsolódását ebbe a programba, ahol nincs felsőoktatási intézmény, ugyanis így a tanulók a szülői házban maradva, a családnak lényegesen kisebb anyagi terhet jelentve vehetnek részt felsőfokú képzésben. Végzés után keresőképes szakképesítéshez jutnak, és tanulmányaikat a felsőoktatásban is folytathatják.
 • A Jedlik Ányos Középiskola e területen is együtt halad a korral, ugyanis a Széchenyi István Főiskolával együttműködve itt is indul gépészmérnök asszisztens képzés 2001 szeptemberétől. A város és a régió üzemei előzetesen is komoly érdeklődést mutattak az itt végzők iránt.

Összefoglalva:

Az "Ifjúsági szakképzés korszerűsítése" című programban eddig megvalósult és a tervezett fejlesztések jelentősen hozzájárulnak a szakközépiskolát végzett fiatalok általános felkészültségének emeléséhez és szakmaorientációs ismereteinek az elmélyítéséhez. Ezáltal a további szakképzésben való részvételük, vagy a felsőfokú tanulmányokba való bekapcsolódásuk szilárd alapokról indul, és a korábbinál sokkal eredményesebb lehet. Ehhez nyújt segítséget a 10,5 milliárd Ft-os fejlesztés és a mögötte meghúzódó tartalmi munka.

Örvendetes számunkra, hogy a fejlesztések legfőbb kedvezményezettjei, az iskola tanulói is itt vannak körünkben, velünk együtt veszik birtokba az új tantermet, és kezdik el ott a tanulást magasabb szinten.
Kérem mindannyiukat, hogy értékeljék a társadalom, az adófizető polgárok áldozatkészségét, hiszen az ő forintjaikból adta a költségvetést ezt a komoly támogatást az iskola részére. Kívánom, hogy életükben hasznosítsák az itt szerzett tudást, és mindig szeretettel gondoljanak vissza alma máterükre.

Köszönöm a tanároknak eddigi fáradozásaikat, melyeket a pályázat sikere, az eszközök fogadása, a termek berendezése érdekében végeztek. Törekszünk arra, hogy az új lehetőségek kihasználásában ne csupán a lelkesedésük, hanem a kormányzat által juttatott anyagi megbecsülés is motiválja Önöket.


Végül kérem az iskolát fenntartó várostól, hogy fokozott figyelmet fordítson e kitűnő iskola működési feltételeinek javítására, mert az ide befektetett források többszörösen visszatérülnek a város számára.

Eredményes munkát, sikeres életet kívánok a mai ünnepség minden résztvevőjének."

A beszéd után került sor az informatikai eszközök ünnepélyes átadására és üzembe helyezésére.

p3

Balogh József polgármester megköszönte, hogy az iskola, de ezzel együtt a város és a régió is ilyen gazdag eszközállományt kapott.

Lajos Dániel 12. osztályos tanuló az iskola diákjai nevében köszönte meg az eszközöket.

Baksa Péter

 

 

 

Jedlik Cimer

Elérhetőség:

9021 Győr, Szent István út 7.

Tel.: +36 96 529480

E-mail: jedlik@jedlik.eu

OM azonosító: 203037/003

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.